Kvalité & Miljö

Vår affärsidé

Uppvidinge Logistiks verksamhet syftar till att utifrån kundens krav och bolagets egna och delägarnas resurser sälja och utföra transport-, logistik- och maskintjänster samt bedriva försäljning av förädlade berg- och grusprodukter.

Verksamhetens mål

 • Att effektivt, bra och ändamålsenligt förmedla transporter
 • Att utveckla företaget, tekniskt och ekonomiskt
 • Att till alla delar följa gällande lagar och förordningar
 • Att kunna motsvara kundernas behov och förväntningar

Kvalitets- och miljöpolicy

Uppvidinge Logistik AB skall ta emot och samordna transport-, logistik- och maskintjänster samt försälja förädlade berg- och grusprodukter. Det ska ske på ett sådant sätt att miljön påverkas minimalt och att kunden får beställda enheter och gods på rätt plats i rätt tid och till rätt pris. Vi strävar efter att arbeta på ett sätt som gynnar verksamhetens kvalitét och ger nöjda kunder, delägare och medarbetare.

För att uppnå dessa mål skall Uppvidinge Logistik:

 • informera kunder och övrig omvärld om företagets kvalitetsarbete och miljöambitioner på ett sådant
  sätt att ett förtroende skapas för företagets arbete med att minimera verksamhetens negativa miljöeffekter och höja tjänsternas kvalitet.
 • bedriva verksamheten och utveckla företaget så att kundnöjdheten och miljöpåverkan ständigt förbättras. Detta skall ske i en takt som är praktiskt och ekonomiskt möjligt att genomföra och att en totalt sett god resurshållning iakttas i verksamheten.
 • sträva efter att minimera antalet körda kilometer utan last.
 • följa om möjligt verka för att vara bättre än lagstiftning och andra samhälls- och kundkrav.
 • omedelbart ta hand om synpunkter och klagomål. Eventuella fel utreds och åtgärdas snarast möjligt så att upprepning förhindras.
 • inom ramen för företagsekonomiska avvägningar avsätta behövliga ekonomiska och personella resurser för kvalitets- och miljöarbetet samt se till att medarbetarna i anslutna företag har god kännedom om detta och har rätt utbildning.
 • ha en planläggning för att minimera risker i verksamheten.
 • upprätta mätbara kvalitets- och miljömål på kort och lång sikt och revidera dem minst årligen för att uppnå ständiga förbättringar.
 • vid val av leverantör ställa krav på att dessa levererar varor och tjänster med så liten negativ miljöpåverkan som möjligt och av god kvalitet till rimligt pris och i rätt tid.

Trafiksäkerhetspolicy

Uppvidinge Logistik medverkar till att anslutna företags fordon och maskiner framförs på ett trafiksäkert sätt så att olycksrisken minimeras och att transporterat gods kommer fram oskadat.

För att företagen ska kunna genomföra detta krävs:

 • att fordonen är i trafiksäkert skick
 • att fordonens utrustning är funktionsduglig och trafiksäker
 • att enhetens lastkapacitet ej överskrids och att eventuell last är säkrad
 • att hastighetsgränser och att tillräckliga avstånd hålls
 • att förare anpassar hastigheten till vad väglaget kräver
 • att förare ska vara sprit- och drogfria inkl. starka mediciner, och undviker att köra vid trötthet
 • att bilbälte ska användas vid färd på väg
 • att transporterna/arbetet planeras så att föraren inte behöver känna onödig stress
 • att förarna får erforderlig utbildning